>>

Шекшуєв О.А., Данильченко Є.П., Островський І.А., Кожокіна К.О.. Державне регулювання економіки: Тексти лекцій (для студентів усіх форм навчання спеціальностей 6.050100 - «Економіка підприємства», «Облік і аудит») / Авт.: Шекшуєв О.А., Данильченко Є.П., Островський І.А., Кожокіна К.О. – Харків: ХНАМГ, 2008– 120 с.. 2008

| >>
Змістовий модуль 1. НАЦІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА ЯК ОБ’ЄКТ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ
Змістовий модуль 2. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИЙ І СОЦІАЛЬНИЙ АСПЕКТИ ДРЕ

Книги и учебники по дисциплине Державне регулювання економіки в Україні:

  1. Шиян В.Й., Шарко І.О.. Ш 55 Аграрна політика: Курс лекцій / Харк. нац. аграр. ун-т. – Х.,2007. – 204 с. - 2007 год
  2. С. М. Чистов та ін.. Державне регулювання економіки: Навч. посіб. /— Вид. 2-ге, доопрац. і допов. — К.: КНЕУ,2004. — 440 с. - 2004 год
  3. О.О. Завгородня, В.К. Лебедєва, О.В. Летуча, Ю.І. Тарнус, М.А. Киселевська. Державне регулювання економіки. Опорний конспект лекцій. Частина І. – Дніпропетровськ: НМетАУ,2004. – 98 с. - 2004 год
  4. Завгородня О.О., Лебедєва В.К., Летуча О.В. та ін.. Державне регулювання економіки. Частина ІІ: Опорний конспект лекцій. – Дніпропетровськ: НМетАУ,2004. – 65 с. - 2004 год
  5. І. Михасюк та ін.. Державне регулювання економіки /За ред. д-ра. екон. наук, проф., акад. АН Вищої школи України І.Р.МИХАСЮКА/. - Львівський національний університет ім. І.Франка, Львів: "Українські технології",1999. - 640 с. - 1999 год
- Информатика для экономистов - Антимонопольное право - Бухгалтерский учет и контроль - Бюджетна система України - Бюджетная система России - ВЭД РФ - Господарче право України - Государственное регулирование экономики в России - Державне регулювання економіки в Україні - ЗЕД України - Инновации - Институциональная экономика - История экономических учений - Коммерческая деятельность предприятия - Контроль и ревизия в России - Контроль і ревізія в Україні - Кризисная экономика - Лизинг - Логистика - Математические методы в экономике - Микроэкономика - Мировая экономика - Муніципальне та державне управління в Україні - Налоговое право - Организация производства - Основы экономики - Политическая экономия - Региональная и национальная экономика - Страховое дело - Теория управления экономическими системами - Управление инновациями - Философия экономики - Ценообразование - Экономика и управление народным хозяйством - Экономика отрасли - Экономика предприятия - Экономика природопользования - Экономика труда - Экономическая безопасность - Экономическая география - Экономическая демография - Экономическая статистика - Экономическая теория и история - Экономический анализ -