<<

І. Михасюк та ін.. Державне регулювання економіки /За ред. д-ра. екон. наук, проф., акад. АН Вищої школи України І.Р.МИХАСЮКА/. - Львівський національний університет ім. І.Франка, Львів: "Українські технології",1999. - 640 с.. 1999

<< |
КНИГА ПЕРША ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ ТА МЕХАНІЗМИ РЕАЛІЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ
Тема 1. Об'єктивна потреба і теоретичні основи державного регулювання економіки
ТЕМА 3. Правові та адміністративні методи державного регулювання економіки
ТЕМА 4. Прогнозування соціально-економічного розвитку
ТЕМА 5. Програмування національної економіки
ТЕМА 6. Макроекономічне планування
ТЕМА 7. Фінансово-кредитне регулювання економіки
ТЕМА 8. Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності
ТЕМА 9. Державне регулювання інвестиційної діяльності
КНИГА ДРУГА ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦТВА ТА СФЕР ГОСПОДАРСЬКОЇ І СОЦІАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ТЕМА 10. Державне регулювання підприємництва
ТЕМА 11 Державне регулювання розвитку науки і техніки
ТЕМА 12. Державне регулювання розвитку головних сфер господарської діяльності
12.1 Державне регулювання промислового виробництва
12.2. Державне регулювання розвитку агропромислового комплексу
12.3. Державне регулювання транспорту
12.4. Державне регулювання капітального будівництва
ТЕМА 13. Державне регулювання праці, рівня життя населення та розвитку соціальної сфери
КНИГА ТРЕТЯ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ РЕГІОНІВ
ТЕМА 14. Державне регулювання розвитку регіонів
14.9. Форми державного регулювання економічного й соціального розвитку регіонів
14.10. Програми економічного та соціального розвитку регіону та їхня реалізація
14.11. Місцеві бюджети. Формування обласного бюджету

Книги и учебники по дисциплине Державне регулювання економіки в Україні:

  1. Шекшуєв О.А., Данильченко Є.П., Островський І.А., Кожокіна К.О.. Державне регулювання економіки: Тексти лекцій (для студентів усіх форм навчання спеціальностей 6.050100 - «Економіка підприємства», «Облік і аудит») / Авт.: Шекшуєв О.А., Данильченко Є.П., Островський І.А., Кожокіна К.О. – Харків: ХНАМГ, 2008– 120 с. - 2008 год
  2. Шиян В.Й., Шарко І.О.. Ш 55 Аграрна політика: Курс лекцій / Харк. нац. аграр. ун-т. – Х.,2007. – 204 с. - 2007 год
  3. С. М. Чистов та ін.. Державне регулювання економіки: Навч. посіб. /— Вид. 2-ге, доопрац. і допов. — К.: КНЕУ,2004. — 440 с. - 2004 год
  4. О.О. Завгородня, В.К. Лебедєва, О.В. Летуча, Ю.І. Тарнус, М.А. Киселевська. Державне регулювання економіки. Опорний конспект лекцій. Частина І. – Дніпропетровськ: НМетАУ,2004. – 98 с. - 2004 год
  5. Завгородня О.О., Лебедєва В.К., Летуча О.В. та ін.. Державне регулювання економіки. Частина ІІ: Опорний конспект лекцій. – Дніпропетровськ: НМетАУ,2004. – 65 с. - 2004 год
- Информатика для экономистов - Антимонопольное право - Бухгалтерский учет и контроль - Бюджетна система України - Бюджетная система России - ВЭД РФ - Господарче право України - Государственное регулирование экономики в России - Державне регулювання економіки в Україні - ЗЕД України - Инновации - Институциональная экономика - История экономических учений - Коммерческая деятельность предприятия - Контроль и ревизия в России - Контроль і ревізія в Україні - Кризисная экономика - Лизинг - Логистика - Математические методы в экономике - Микроэкономика - Мировая экономика - Муніципальне та державне управління в Україні - Налоговое право - Организация производства - Основы экономики - Политическая экономия - Региональная и национальная экономика - Страховое дело - Теория управления экономическими системами - Управление инновациями - Философия экономики - Ценообразование - Экономика и управление народным хозяйством - Экономика отрасли - Экономика предприятия - Экономика природопользования - Экономика труда - Экономическая безопасность - Экономическая география - Экономическая демография - Экономическая статистика - Экономическая теория и история - Экономический анализ -