<<
>>

С. М. Чистов та ін.. Державне регулювання економіки: Навч. посіб. /— Вид. 2-ге, доопрац. і допов. — К.: КНЕУ,2004. — 440 с.. 2004

У навчальному посібнику викладаються: теоретичні засади формування стратегії соціально-економічної політики держави; сутність, форми та методи державного регулювання економіки; методологічні та організаційні основи соціально-економічного прогнозування, макроекономічного планування та державного програмування; механізми реалізації бюджетної, податко­вої, грошово-кредитної, структурної, інвестиційної, зовнішньоекономічної, цінової, антиінфляційної, регіональної, соціальної та екологічної політики. Для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.

<< | >>
РОЗДІЛ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ ЯК ФУНКЦІЯ ДЕРЖАВИ
1.1. Вади ринкового саморегулювання. 1.2. Функції держави в сучасній економіці. 1.3. Сутність державного регулювання економіки. 1.4. Методи державного регулювання економіки. 1.5. Система органів державного регулювання економіки
1.4. Методи державного регулювання економіки
РОЗДІЛ 2 СТРАТЕГІЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ КРАЇНИ
2.1. Сутність соціально-економічної стратегії. 2.2. Соціально-економічне прогнозування. 2.3. Макроекономічне планування. 2.4. Державне програмно-цільове планування
2.2. Соціально-економічне прогнозування
2.3. Макроекономічне планування
2.4. Державне програмно-цільове планування
РОЗДІЛ 3 ФІНАНСОВА ПОЛІТИКА
3.1. Фінансово-бюджетне регулювання. 3.2. Податкове регулювання. 3.3. Грошово-кредитне регулювання. 3.4. Державне регулювання ринку цінних паперів
3.1. Фінансово-бюджетне регулювання
3.2. Податкове регулювання
3.3. Грошово-кредитне регулювання
3.4. Державне регулювання ринку цінних паперів
РОЗДІЛ 4 СТРУКТУРНА ТА ІНВЕСТИЦІЙНА ПОЛІТИКА
4.1. Структура та структурні зрушення в розвитку економіки. 4.2. Види структурних співвідношень в економіці. 4.3. Державне регулювання структурних зрушень в економіці. 4.4. Державне регулювання інвестиційної діяльності
4.1. Структура та структурні зрушення в розвитку економіки
4.4. Державне регулювання інвестиційної діяльності
РОЗДІЛ 5 НАУКОВО-ТЕХНІЧНА ТА ІННОВАЦІЙНА ПОЛІТИКА
5.1. Науково-технічний прогрес та економічне зростання. 5.2. Необхідність і сутність науково-технічної політики. 5.3. Форми та методи реалізації науково-технічної політики. 5.4. Концепція державної інноваційної політики. 5.5. Орга­нізаційно-економічний механізм державного регулювання інноваційної діяльності
5.1. Науково-технічний прогрес та економічне зростання
5.2. Необхідність і сутність науково-технічної політики
5.4. Концепція державної інноваційної політики
5.5. Організаційно-економічний механізм державного регулювання інноваційної діяльності
РОЗДІЛ 6ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦТВА
6.1. Підприємництво як об’єкт державного регулювання. 6.2. Роль держави в процесі становлення підприємницького середовища в Україні. 6.3. Механізм державного регулювання підприємництва. 6.4. Фінансові важелі державної підприємницької політики. 6.5. Регуляторна реформа та регуляторна політика
РОЗДІЛ 7 ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
7.1. Основи зовнішньоекономічної діяльності. 7.2. Регулю­вання торговельної діяльності. 7.3. Іноземне інвестування та його регулювання. 7.4. Роль держави у залученні іноземних кредитів
РОЗДІЛ 8 ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЦІН ТА ІНФЛЯЦІЇ
8.1. Необхідність і методи державного регулювання цін. 8.2. Антиінфляційна політика
РОЗДІЛ 9РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА
9.1. Регіональна економічна політика, її сутність і завдання. 9.2. Механізм реалізації регіональної економічної політики держави. 9.3. Державне регулювання соціально-еконо­мічного розвитку регіонів. 9.4. Місцеві бюджети як фінансова основа соціально-економічного розвитку регіонів
РОЗДІЛ 10 СУСПІЛЬНИЙ СЕКТОР ЕКОНОМІКИ ЯК ОБ’ЄКТ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ
10.1. Регулювання суспільного сектору економіки. 10.2. Кош­ториси бюджетних установ. 10.3. Державні закупівлі як засіб задоволення державних потреб. 10.4. Механізм державних закупівель
10.1. Регулювання суспільного сектору економіки
10.3. Державні закупівлі як засіб задоволення державних потреб
РОЗДІЛ 11СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА
11.1. Сутність і мета соціальної політики. 11.2. Основні завдання та показники соціальної політики. 11.3. Реальні доходи населення та їх регулювання. 11.4. Регулювання обсягу споживання матеріальних благ і послуг. 11.5. Державне регулювання оплати праці. 11.6. Регулювання ринку праці та зайнятості населення
РОЗДІЛ 12 ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРИРОДООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
12.1. Необхідність охорони навколишнього природного середовища. 12.2. Принципи та об’єкти охорони навколишнього природного середовища. 12.3. Державне екологічне регулювання. 12.4. Державне управління в галузі охорони навколишнього природного середовища. 12.5. Економічний механізм забезпечення природоохоронної діяльності

Книги и учебники по дисциплине Державне регулювання економіки в Україні:

  1. Шекшуєв О.А., Данильченко Є.П., Островський І.А., Кожокіна К.О.. Державне регулювання економіки: Тексти лекцій (для студентів усіх форм навчання спеціальностей 6.050100 - «Економіка підприємства», «Облік і аудит») / Авт.: Шекшуєв О.А., Данильченко Є.П., Островський І.А., Кожокіна К.О. – Харків: ХНАМГ, 2008– 120 с. - 2008 год
  2. Шиян В.Й., Шарко І.О.. Ш 55 Аграрна політика: Курс лекцій / Харк. нац. аграр. ун-т. – Х.,2007. – 204 с. - 2007 год
  3. О.О. Завгородня, В.К. Лебедєва, О.В. Летуча, Ю.І. Тарнус, М.А. Киселевська. Державне регулювання економіки. Опорний конспект лекцій. Частина І. – Дніпропетровськ: НМетАУ,2004. – 98 с. - 2004 год
  4. Завгородня О.О., Лебедєва В.К., Летуча О.В. та ін.. Державне регулювання економіки. Частина ІІ: Опорний конспект лекцій. – Дніпропетровськ: НМетАУ,2004. – 65 с. - 2004 год
  5. І. Михасюк та ін.. Державне регулювання економіки /За ред. д-ра. екон. наук, проф., акад. АН Вищої школи України І.Р.МИХАСЮКА/. - Львівський національний університет ім. І.Франка, Львів: "Українські технології",1999. - 640 с. - 1999 год
- Информатика для экономистов - Антимонопольное право - Бухгалтерский учет и контроль - Бюджетна система України - Бюджетная система России - ВЭД РФ - Господарче право України - Государственное регулирование экономики в России - Державне регулювання економіки в Україні - ЗЕД України - Инновации - Институциональная экономика - История экономических учений - Коммерческая деятельность предприятия - Контроль и ревизия в России - Контроль і ревізія в Україні - Кризисная экономика - Лизинг - Логистика - Математические методы в экономике - Микроэкономика - Мировая экономика - Муніципальне та державне управління в Україні - Налоговое право - Организация производства - Основы экономики - Политическая экономия - Региональная и национальная экономика - Страховое дело - Теория управления экономическими системами - Управление инновациями - Философия экономики - Ценообразование - Экономика и управление народным хозяйством - Экономика отрасли - Экономика предприятия - Экономика природопользования - Экономика труда - Экономическая безопасность - Экономическая география - Экономическая демография - Экономическая статистика - Экономическая теория и история - Экономический анализ -