<<

ЗМІСТ

Передмова........................................................................................................ 3

Програма курсу «Фінанси, гроші та кредит»...........................................................

5

МОДУЛЬ 1. ТЕОРІЯ ГРОШЕЙ, ГРОШОВОГО ОБІГУ ТА ПРАКТИКА

КРЕДИТУВАННЯ............................................................................................... 17

Тема 1. Сутність і функції грошей......................................................................... 17

1.1. Походження, сутність та концепції виникнення грошей............................ 17

1.2. Форми грошей.................................................................................. 20

1.3. Функції грошей та їхня еволюція.......................................................... 29

Практикум....................................................................................................... 35

Тема 2. Грошовий оборот і грошова маса............................................................... 41

2.1. Характеристика і структура грошового обороту....................................... 41

2.2. Форми грошового обороту................................................................... 46

2.3. Грошова маса та її показники.............................................................. 50

2.4. Закон грошового обігу........................................................................ 55

Практикум ...................................................................................................... 59

Тема 3. Грошовий ринок ................................................................................... 72

3.1. Суть і структура грошового ринку та механізм його функціонування........... 72

3.2. Попит і пропозиція грошей. Грошово-кредитний мультиплікатор.............. 80

3.3. Характеристика облікового ринку та його особливості..............................

89

3.4. Характеристика та операції міжбанківського ринку ................................ 92

Практикум ...................................................................................................... 94

Тема 4. Грошові системи................................................................................. 106

4.1. Поняття та елементи грошової системи................................................ 106

4.2. Еволюція грошових систем................................................................ 108

4.3. Форми безготівкових розрахунків........................................................ 112

4.4. Створення грошової системи України................................................... 117

Практикум...................................................................................................... 119

Тема 5. Інфляція та грошові реформи.................................................................. 125

5.1. Інфляція: її сутність, причини, види й типи........................................... 125

5.2. Вимірювання інфляції...................................................................... 132

5.3. Розвиток та особливості інфляції в Україні............................................ 134

5.4. Наслідки інфляції та антиінфляційна політика...................................... 136

5.5. Грошові реформи та методи їх проведення........................................... 138

Практикум...................................................................................................... 145

Тема 6. Валютний ринок і валютні системи........................................................... 155

6.1. Сутність валюти та її конвертованість................................................... 155

6.2. Валютний курс і способи його визначення............................................. 161

6.3. Валютний ринок: суть та основи його функціонування............................. 165

6.4. Валютна система та її розвиток............................................................

172

6.5. Формування валютної системи України................................................ 178

Практикум..................................................................................................... 182

Тема 7. Кількісна теорія грошей і сучасний монетаризм.............................................. 191

7.1. Металістична теорія грошей............................................................... 191

7.2. Номіналістична теорія грошей........................................................... 193

7.3. Кількісна теорія грошей.................................................................... 195

7.4. Дж. Кейнс і його внесок у кількісну теорію грошей................................. 198

7.5. Сучасний монетаризм....................................................................... 200

Практикум............................................................................................................ 201

Тема 8. Кредит у ринковій економіці........................................................................ 206

8.1. Необхідність та сутність кредиту......................................................... 206

8.2. Роль кредиту в умовах ринкової економіки............................................ 211

8.3. Функції кредиту................................................................................ 212

8.4. Форми та види кредиту...................................................................... 214

8.5. Позичковий відсоток, його сутність та основні види................................ 222

8.6. Поняття про кредитну систему .......................................................... 227

Практикум .......................................................................................................... 233

Тема 9. Центральні банки........................................................................................ 245

9.1. Загальна характеристика центральних банків.......................................

245

9.2. Функції центральних банків............................................................... 248

9.3. Національний банк України та його функції......................................... 250

9.4. Грошово-кредитна політика НБУ........................................................ 253

9.5. Валютна політика та роль НБУ в її реалізації......................................... 258

Практикум............................................................................................................ 263

Тема 10. Комерційні банки та їх основні операції........................................................ 269

10.1. Еволюція та розвиток комерційних банків в Україні............................ 269

10.2. Класифікація та характеристика комерційних банків ........................... 274

10.3. Операції комерційних банків........................................................... 280

10.4. Основні показники ефективності та прибутковості діяльності банку......... 292

Практикум .......................................................................................................... 296

МОДУЛЬ 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ОКРЕМИХ СФЕР І ЛАНОК ФІНАНСОВИХ

ВІДНОСИН ТА МЕТОДІВ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ.............................................. 304

Тема 11. Сутність та функції фінансів........................................................................ 304

11.1. Історичні передумови виникнення і розвиток фінансів........................ 304

11.2. Моделі фінансових відносин............................................................. 306

11.3. Соціально-економічна сутність та функції фінансів............................... 310

Практикум............................................................................................................ 315

Тема 12. Фінансова система України.......................................................................... 320

12.1. Фінансова система України: поняття, структура та загальна характеристика

її сфер і ланок.......................................................................................................

320

12.2. Організаційні основи функціонування фінансової системи України........ 325

12.3. Суть і значення фінансового контролю................................................ 333

Практикум .......................................................................................................... 342

Тема 13. Фінанси підприємницьких структур............................................................... 348

13.1. Суть і функції фінансів підприємств................................................... 348

13.2. Організаційні основи функціонування фінансів підприємств.................. 352

13.3. Фінансові ресурси підприємств, їх склад і джерела формування............. 356

13.4. Формування фінансових результатів суб’єктів господарювання.............. 359

Практикум...................................................................................................... 364

Тема 14. Бюджет і бюджетна система, доходи і видатки державного бюджету............. 371

14.1. Сутність, значення та функції державного бюджету.............................. 371

14.2. Бюджетний устрій та бюджетна система України................................. 374

14.3. Бюджетний процес в Україні........................................................... 378

14.4. Сутність, джерела формування і класифікація доходів бюджету.............. 381

13.5. Сутність, склад і структура видатків державного бюджету...................... 383

14.6. Принципи і форми бюджетного фінансування.................................... 385

14.7. Бюджетний дефіцит і його вплив на розвиток економіки...................... 387

Практикум .................................................................................................... 392

Тема 15. Податки та податкова система............................................................... 409

15.1. Економічна сутність і функції податків............................................... 409

15.2. Елементи системи оподаткування......................................................

412

15.3. Класифікація податків..................................................................... 414

15.4. Податкова політика та податкова система в Україні............................... 419

15.5. Характеристика основних податків податкової системи України............. 422

Практикум .................................................................................................... 431

Тема 16. Державний кредит і державний борг..................................................... 438

16.1. Економічна сутність і роль державного кредиту.................................. 438

16.2. Форми державного кредиту.............................................................. 441

16.3. Класифікація державних позик і джерела їх погашення....................... 444

16.4. Державний борг, його формування і обслуговування............................. 446

16.5. Управління державним боргом......................................................... 451

Практикум .................................................................................................... 454

Тема 17. Фонди фінансових ресурсів цільового призначення.................................... 462

17.1. Призначення і роль цільових фондів фінансових ресурсів.................... 462

17.2. Характеристика цільових фондів фінансових ресурсів.......................... 465

17.3. Недержавні фінансові фонди............................................................ 471

Практикум...................................................................................................... 474

Тема 18. Страхування і страховий ринок.............................................................. 483

18.1. Особливості фінансових відносин у сфері страхування.......................... 483

18.2. Організаційні форми страхових фондів............................................. 488

18.3. Страховий ринок............................................................................ 492

18.4. Державне регулювання у сфері страхування........................................ 496

Практикум .................................................................................................... 498

Тема 19. Міжнародні фінанси............................................................................ 507

19.1. Сутність і призначення міжнародних фінансів.................................... 507

19.2. Міжнародні фінансові організації і міжнародні фінансові інституції....... 510

19.3. Міжнародний фінансовий ринок....................................................... 516

Практикум...................................................................................................... 519

Термінологічний словник ................................................................................ 526

Орієнтований перелік питань для контролю рівня засвоєння програми курсу

дисципліни «Фінанси, Гроші та кредит»............................................................... 565

Література для підготовки з дисципліни «Фінанси, гроші та кредит»......................... 569

1 Фінанси: Підручник / За ред. Юрій С. І., Федосова В. М. — К.: Знання, 2008. — 611 с.

1 Романенко О.Р. Фінанси: Підручник. - К.: Центр навчальної літератури. - 2006. - С.225.

<< |
Источник: Коваленко Д. І.. Фінанси, гроші та кредит: теорія та практика [текст] : навч. посіб. / Д. І. Коваленко, В. В. Венгер - К.,2013. - 578 с.. 2013

Еще по теме ЗМІСТ:

 1. ЗМІСТ
 2. ЗМІСТ
 3. ЗМІСТ
 4. 3.2.3. Зміст податково-процесуальних правовідносин.
 5. ЗМІСТ
 6. ЗМІСТ
 7. Зміст
 8. ЗМІСТ
 9. ЗМІСТ
 10. Зміст
 11. Зміст
 12. § 1. Власність та її економічний зміст
 13. зміст
 14. ЗМІСТ
 15. зміст
 16. ЗМІСТ