<<
>>

ВСТУП

Актуальність теми дослідження. В умовах лібералізації фінансових відносин та циклічності функціонування міжнародної фінансової системи суттєвою є загроза швидкого поширення деструктивних чинників серед економік різних країн світу. Фінансова криза 2008–2009 рр. засвідчила неспроможність своєчасної ідентифікації зовнішніх і внутрішніх шоків та тривалого процесу подолання наслідків економічної нестабільності. Наявна ситуація в Україні актуалізує питання трансформації пріоритетів та подальшого розвитку важелів державного регулювання фінансової системи.

Новітні підходи до раннього попередження ризиків, оцінювання рівня стійкості фінансової системи та оптимізації параметрів, що її формують, спроможні забезпечити державні органи влади необхідними інструментами повернення фінансової системи країни до нового рівноважного стану. Саме тому ефективне функціонування національної фінансової системи забезпечить можливість поступального розвитку вітчизняної економіки та створить передумови якісного реформування інфраструктури фінансового ринку України.

Фундаментальні теоретичні та прикладні аспекти організації фінансових систем, їх стійкого функціонування та механізму регулювання і нагляду відображені у працях Ц. Боді (Z. Bodie), Л. Боула (L. M. Bhole), Р. Мертона (R. C. Merton), Ф. Хартмана (P. Hartmann), М. Чіхака (M. Cihak), Г. Шиназі (G. Schinasi), Д. Шонмейкера (D. Shoenmaker) та ін. Зазначеній проблематиці присвячені дослідження низки російських науковців, а саме: А. І. Балабанова, І. Т. Балабанова, І. В. Бокова, А. З. Дадашева, С. П. Дядічко, В. В. Ковальова, Г. В. Крафт, Б. М. Сабанті, О. С. Стоянової та ін. Активно вивченням представлених вище питань займалися і вітчизняні економісти, зокрема: І. О. Артем’єв, В. Г. Боронос, Т. А. Васильєва, О. Д. Василик, Д. М. Дмитренко, С. В. Лєонов, І. О. Лютий, Р. А. Павлов, М. І. Савлук, В. М. Опарін, В. М. Федосов, І. О. Школьник, С. І. Юрій та деякі інші.

Разом з тим узагальнення напрацювань з зазначеної проблематики, накопичений досвід та отримані результати щодо інструментарію забезпечення стійкості фінансової системи дозволяють зробити висновок про необхідність його подальшого розвитку. На думку автора, більш детального розгляду потребують питання, пов’язані з: розробкою системи показників оцінювання стійкості фінансової системи; формуванням методичних засад визначення рівня стійкості фінансової системи України; оптимізацією параметрів, що забезпечують стійкість фінансової системи; розвитком фінансового нагляду у контексті забезпечення стійкості фінансової системи. Вищезазначене обумовило вибір теми, мети та завдань дисертаційної роботи, підкреслює її актуальність та значущість теоретичних і практичних рекомендацій.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота узгоджується з пріоритетними напрямками наукових досліджень ДВНЗ «Українська академія банківської справи Національного банку України». Зокрема, при виконанні теми «Реформування фінансової системи України в умовах євроінтеграційних процесів» (номер державної реєстрації 0109U006782) використано пропозиції автора щодо реформування системи фінансового нагляду в Україні у контексті забезпечення стійкості фінансової системи; теми «Конкурентоспроможність національної економіки в умовах євроінтеграції» (номер державної реєстрації 0111U009459) – рекомендації щодо особливостей функціонування фінансових систем в контексті трансформаційних та глобалізаційних процесів.

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є розвиток теоретичного підґрунтя та методичного інструментарію забезпечення стійкості фінансової системи країни та розробка науково-методичних рекомендацій щодо оцінювання її рівня.

Поставлена мета дисертаційної роботи зумовила доцільність вирішення таких завдань:

· узагальнити теоретичні підходи до сутності, структури, принципів функціонування фінансової системи;

· дослідити концептуальні засади визначення та оцінювання стійкості фінансової системи;

· визначити особливості функціонування фінансових систем в контексті трансформаційних та глобалізаційних процесів;

· обґрунтувати та систематизувати підходи до формування системи показників оцінювання стійкості фінансової системи;

· розвинути теоретико-методичний інструментарій оцінювання рівня ризику втрати стійкості фінансової системи України;

· розробити науково-методичний підхід до оцінювання рівня стійкості фінансової системи;

· поглибити методичний підхід до оптимізації параметрів стійкості фінансової системи;

· запропонувати шляхи реформування системи фінансового нагляду в Україні у контексті забезпечення стійкості фінансової системи.

Об’єктом дослідження є економічні відносини, які виникають у процесі забезпечення стійкості фінансової системи.

Предметом дослідження є теоретичні аспекти і науково-методичний інструментарій забезпечення стійкості фінансової системи.

Методи дослідження. Методологічною основою дисертаційної роботи виступають: фундаментальні положення економічної теорії, теорії фінансів, наукові праці вчених-економістів, присвячені дослідженню проблем забезпечення стійкості фінансової системи.

У процесі дослідження застосовувалися наступні методи: емпіричних і теоретичних досліджень (аналіз, синтез і групування) – при розкритті сутності, функцій, принципів функціонування фінансової системи; логічне узагальнення – при визначенні особливостей функціонування фінансових систем в контексті трансформаційних та глобалізаційних процесів; функціонального і системного аналізу – при дослідженні підходів до формування системи показників оцінювання стійкості фінансової системи; порівняльний і статистичний аналізи – при аналізі показників характеристики стійкості фінансової системи України; економіко-математичне моделювання – при розробці підходу до оцінювання рівня стійкості фінансової системи; кореляційно-регресійний аналіз – при визначенні оптимальних параметрів стійкості фінансової системи.

Інформаційну та фактологічну базу наукового дослідження склали: закони України; укази Президента України; нормативні акти Кабінету Міністрів України; офіційні дані Національного банку України, Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Міністерства фінансів України, Державної служби статистики України та інших організацій; статистичні звіти науково-дослідних установ та наукові публікації вітчизняних та закордонних дослідників з питань забезпечення стійкості фінансової системи.

Наукова новизна результатів дослідження полягає в розробці й обґрунтуванні теоретичних положень та методичних рекомендацій щодо забезпечення стійкості фінансової системи. Найбільш вагомі результати дослідження, які характеризуються науковою новизною, отримані автором особисто і виносяться на захист, полягають у наступному:

вперше:

· запропоновано науково-методичний підхід до оцінювання рівня стійкості фінансової системи країни, що враховує силу впливу зовнішніх та внутрішніх показників характеристики стійкості фінансової системи України, рівень пріоритетності цих ознак та їх реально досяжне нормативне значення;

удосконалено:

· науково-методичне забезпечення оптимізації параметрів стійкості фінансової системи України, яке ґрунтується на використанні інструментарію теорії ігор, моделі бінарних відгуків та ітераційного методу. Це дозволило врахувати різновекторність чинників формування стійкості фінансової системи та ідентифікувати об’єктивно досяжні цільові показники стратегічних дій бюджетно-податкової, боргової та грошово-кредитної державних політик;

· методичні положення щодо оцінювання рівня ризику втрати стійкості фінансової системи на основі застосування сценарного підходу, що дасть змогу проводити своєчасне та ефективне стрес-тестування, визначаючи задані параметри варіації вхідних показників;

· структурно-функціональну схему побудови фінансової системи, яка узагальнює визначені принципи її функціонування (цілісність, самостійність, емерджентність, динамічність, регульованість), ключові компоненти (організаційна, об’єктна та інституційна підсистеми) та виконувані функції (трансформаційна, координуюча, регулююча, превентивна), що дозволяє встановити напрямки впливу заходів щодо підвищення стійкості фінансової системи і пріоритети, які мають досягатися у результаті їх застосування;

набули подальшого розвитку:

· визначення стійкості фінансової системи, під якою запропоновано розуміти складову загальної економічної стійкості, що характеризується прийнятною ефективністю перерозподільних процесів на різних рівнях економічних відносин у рамках фінансової системи, високою адаптивністю до волатильності зовнішнього середовища, а також здатністю фінансової системи нейтралізувати ймовірність експансії деструктивного впливу на інші сектори економіки.

Таке визначення дозволяє ідентифікувати цільові орієнтири державної політики у сфері підтримки високого рівня стабільності фінансової системи, а також створює передумови для розробки ефективного механізму кількісного оцінювання досліджуваного явища;

· методичні засади формування системи показників для оцінювання стійкості фінансової системи, яка ґрунтується на обов’язковості врахування екзогенних факторів прямого і непрямого впливу та ендогенних факторів в розрізі мікроекономічного, макроекономічного, державного та посередницького напрямків. Це дозволило врахувати національні особливості та сучасний рівень розвитку фінансової системи України та забезпечити перспективу оцінювання державних та ринкових важелів її регулювання;

· методико-організаційне забезпечення трансформації системи фінансового нагляду в Україні у контексті забезпечення стійкості фінансової системи, що передбачає закріплення повноважень щодо регулювання банків за НБУ, а інших фінансових установ – за наглядовим органом, створеним шляхом об’єднання НКЦПФР та Нацкомфінпослуг.

Практичне значення одержаних результатів. Обґрунтовані автором теоретичні висновки і розроблені практичні рекомендації можуть бути використані у процесі розробки державних програмних документів, що визначатимуть розвиток забезпечення стійкості фінансової системи України.

Наукові результати дисертаційної роботи знайшли практичне застосування у роботі окремих установ, що підтверджується відповідними довідками та актами. Розроблені пропозиції оптимізації параметрів стійкості фінансової системи регіону розглянуті та прийняті до уваги департаментом фінансів Черкаської ОДА (довідка від 08.02.2014 № 04-02-31/331). Методичні рекомендації щодо інтегрального якісного та кількісного оцінювання стійкості фінансової системи використані в практичній діяльності кредитної спілки «СЕД» (довідка від 10.02.2014 № 02/02-14-1). Пропозиції щодо удосконалення антикризової політики та системи раннього попередження ризику прийняті до впровадження в діяльність Черкаського відділення Центральної філії ПАТ «Кредобанк» (довідка від 14.05.2013 № 44).

Результати наукових розробок використовуються у навчальному процесі Черкаського інституту банківської справи Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ) при викладанні дисциплін: «Фінанси», «Фінансове моделювання», «Ринок фінансових послуг», «Державний фінансовий контроль», «Моделі і методи прийняття рішень в аналізі і аудиті» (довідка від 16.01.2014 № 01-006/307).

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійно виконаною науковою роботою. Наукові положення, висновки, рекомендації і розробки, які виносяться на захист, одержані автором самостійно і відображені в опублікованих працях. Результати, опубліковані дисертантом у співавторстві, використані у дисертаційній роботі лише в межах особистого внеску.

Апробація результатів дослідження. Основні положення дисертаційного дослідження обговорювались і отримали схвальну оцінку на науково-практичних конференціях, серед яких: ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція аспірантів та молодих вчених «Розвиток фінансово-кредитної системи України: здобутки, проблеми, перспективи» (Львів, 2006 рік), ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція аспірантів та молодих вчених «Розвиток фінансово-кредитної системи України: здобутки, проблеми, перспективи» (Львів, 2007 рік), Міжнародна науково-практична конференція «Банківська система України в умовах глобалізації фінансових ринків» (Черкаси, 2008, 2010, 2011, 2012 роки), VІ Міжнародна науково-практична конференція «Облік, контроль і аналіз в управлінні підприємницькою діяльністю» (Черкаси, 2009 рік), Міжнародна науково-практична конференція «Міжнародна банківська конкуренція: теорія і практика» (Суми, 2007, 2009, 2012, 2013 роки), VII Mezinarodni vĕdecko-prakticka conference «Aktualni vymoženosti vĕdy – 2011» (Praga, 2011 рік), І Міжнародна науково-практична конференція «Фінансова система України: проблеми та перспективи розвитку в умовах трансформації соціально-економічних відносин» (Севастополь, 2013 рік).

Публікації. Основні наукові положення, висновки і результати дисертаційної роботи опубліковано в 24 наукових працях загальним обсягом 66,93 друк. арк., з яких особисто автору належать 8,14 друк. арк., у тому числі розділи у 3 колективних монографіях, 8 статей у фахових виданнях, 13 публікацій у збірниках матеріалів конференцій.

Структура і зміст роботи. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел і додатків.

Повний обсяг дисертації складає 226 сторінок, у тому числі на 66 сторінках розміщено 25 таблиць, 35 рисунків, 4 додатки та список літератури з 204 найменувань.

<< | >>
Источник: Лук’янець Олена Вікторівна. Методичні засади забезпечення стійкості фінансової системи країни. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук. Суми –2014. 2014

Еще по теме ВСТУП:

 1. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И ИСТОЧНИКОВ
 2. ЗМІСТ
 3. Глава2. Содержание договора банковского счета
 4. Заключение
 5. ВВЕДЕНИЕ
 6. Квантификация уровней неэффективности рынка как пространства последствий регулятивных решений (на основе расстояния Кульбака - Лейблера)
 7. Контроль расчетов по возмещению материального ущерба
 8. Значение секьюритизации в развитии рынка капиталов и факторингового рынка России.
 9. Внешнеэкономическая деятельность : учебное пособие / А. И. Дралин, С. Г. Михнева. - Изд. 2-е, перераб. и доп. - Пенза : Информационно-издательский центр ИГУ,2006. - 127 с., 2006
 10. ПРИЛОЖЕНИЯ
 11. ОГЛАВЛЕНИЕ
 12. Классификация стандартных опционных продуктов в зависимости от изменения цены или волатильности
 13. Структурированная бабочка - продажа волатильности на основе биржевых опционов на рынке FORTS
 14. ВВЕДЕНИЕ
 15. Инфраструктурная платформа управления виртуальными ор­ганизациями в сфере социальных коммуникаций
 16. Анализ динамики структуры экономики Самарской области