<<
>>

Висновки до розділу 2

1. Досліджено вітчизняні та закордонні підходи до формування системи показників оцінювання стійкості фінансової системи, а також визначено їх переваги і недоліки. Встановлено необхідність обов’язкового включення до переліку релевантних індикаторів екзогенних факторів прямого і непрямого впливу та ендогенних факторів в розрізі мікроекономічного, макроекономічного, державного та посередницького напрямків.

2. Запропоновано до системи показників оцінювання стійкості фінансової системи України в межах індикаторів зовнішнього впливу включати: відношення зовнішнього боргу до ВВП, сальдо поточного рахунку до ВВП, прямих інвестицій до ВВП, темпу росту валютного курсу гривні до долара США, золотовалютних резервів до тижня імпорту, частки капіталу іноземних банків в національній банківській системі та експорту до імпорту; в розрізі індикаторів внутрішнього впливу: відношення внутрішнього боргу до ВВП, сальдо державного бюджету до ВВП, обсягу золотовалютних резервів до ВВП, активів комерційних банків до ВВП, капіталізації фондового ринку до ВВП, темп росту ВВП на душу населення, темп інфляції, темп росту промислового виробництва та темп росту заощаджень населення.

3. Комплексно охарактеризовано стійкість фінансової системи України, враховуючи її національні особливості і трансформаційні процеси, виключено дублювання сутнісних характеристик певних показників та охоплено результативність інструментів державного регулювання в межах реалізації бюджетно-податкової, грошово-кредитної, валютної, боргової та інвестиційної політик.

4. Проаналізовано та оцінено показники стійкості фінансової системи України протягом 2000–2012 рр. та порівняно їх у динаміці. Встановлена наявність переважно негативних або циклічних тенденцій майже за всіма внутрішніми та зовнішніми індикаторами. Виявлено необхідність удосконалення та підвищення адекватності методичних засад забезпечення стійкості фінансової системи України, а також підвищення ефективності державних важелів впливу на фінансові процеси в країні.

5. Проведено формалізацію моделювання оцінювання рівня ризику втрати стійкості фінансової системи та визначено наступні етапи: 1) ідентифікація всієї сукупності факторів, які впливають на рівень ризику втрати стійкості фінансової системи; 2) врахування напрямку впливу факторних ознак на результативну (поділ показників на стимулятори та дестимулятори); 3) визначення рівня пріоритетності релевантних показників за рахунок введення вагових коефіцієнтів, розрахованих на основі формули Фішберна; 4) побудова економіко-математичної моделі оцінювання рівня ризику втрати стійкості фінансової системи на основі сценарного підходу; 5) проведення аналізу чутливості побудованої моделі при зміні факторів управління; 6) якісна інтерпретація рівня ризику втрати стійкості фінансової системи.

Основні положення даного розділу опубліковано автором у роботах [54, 56, 57, 59, 64, 65, 66, 69, 75].

<< | >>
Источник: Лук’янець Олена Вікторівна. Методичні засади забезпечення стійкості фінансової системи країни. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук. Суми –2014. 2014

Еще по теме Висновки до розділу 2:

 1. Висновки до розділу 3
 2. Висновки до розділу 1
 3. ВИСНОВКИ
 4. РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТІЙКОСТІ ФІНАНСОВИХ СИСТЕМ
 5. РОЗДІЛ 2 РОЗВИТОК НАУКОВО-МЕТОДИЧНИХ ЗАСАД ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТІЙКОСТІ ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ
 6. РОЗДІЛ 3 Удосконалення науково-Методичних підходів до оцінювання стійкості фінансової системи України
 7. ЗМІСТ
 8. 3.2. Оптимізація параметрів стійкості фінансової системи
 9. 2.2. Аналіз та дослідження показників характеристики стійкості фінансової системи України
 10. Классификация стандартных опционных продуктов в зависимости от изменения цены или волатильности
 11. Структурированная бабочка - продажа волатильности на основе биржевых опционов на рынке FORTS
 12. ВВЕДЕНИЕ
 13. Инфраструктурная платформа управления виртуальными ор­ганизациями в сфере социальных коммуникаций
 14. Анализ динамики структуры экономики Самарской области
 15. Опыт и перспективы применения методических положений повыше­ния инновационной активности и результативности человеческого капи­тала в угольной компании «СУЭК»