<<
>>

ВИСНОВКИ

У дисертації надано теоретичне узагальнення і запропоновано новий підхід до вирішення наукової задачі, що полягає у розвитку теоретичної бази та розробці практичних рекомендацій щодо забезпечення стійкості фінансової системи України.

За результатами дисертаційної роботи зроблено наступні висновки:

1. Поступальний розвиток національної економіки нерозривно пов’язаний з необхідністю існування дієвого механізму фінансового забезпечення потреб суб’єктів господарювання та населення. Ефективність організації зазначеного процесу запропоновано здійснювати на основі структурно-функціональної схеми побудови фінансової системи, яка узагальнює визначені принципи її функціонування (цілісність, самостійність, емерджентність, динамічність, регульованість), базові складові (організаційна, об’єктна та інституційна підсистеми) та виконувані функції (трансформаційна, координуюча, регулююча, превентивна).

2. Фінансова система будь-якої держави, що є активним учасником міжнародних економічних відносин, характеризується високим ризиком її дестабілізації, оскільки глобальне фінансове середовище формується в умовах значного рівня конвергенції, що, у свою чергу, обумовлює активізацію ланцюгових деструктивних процесів у випадку розбалансованості фінансової системи окремої держави, які можуть мати значні негативні наслідки. Проведений аналіз дозволив трактувати стійкість фінансової системи, як складову загальної економічної стійкості, що характеризується ефективністю перерозподільчих процесів на різних рівнях економічних відносин у рамках фінансової системи, високою адаптивністю до волатильності зовнішнього середовища, а також здатністю фінансової системи нейтралізувати вірогідність експансії деструктивного впливу на інші сектори економіки.

3. Визначено особливості розвитку фінансових систем в умовах глобалізації, до базових аспектів яких відносять: лібералізація та дерегулювання фінансового сектору, підвищений ризик швидкої експансії деструктивних процесів між фінансовими секторами різних держав, зростання спекулятивного попиту на фінансові активи, випереджаючі темпи зростання фінансового ринку над виробничим сектором, уніфікація основних вимог і правил функціонування фінансових систем, активізація злиттів і поглинань у фінансовому секторі.

4. Обґрунтовано систему внутрішніх та зовнішніх показників оцінювання стійкості фінансової системи України, враховуючи національні особливості, рівень розвитку фінансової системи та базові пріоритети державного регулювання.

5. Аналіз показників, що характеризують рівень стійкості фінансової системи України та порівняння їх в динаміці, засвідчив про суттєву циклічність та негативні зміни переважної більшості релевантних індикаторів. Відповідно, подальше підвищення стійкості фінансової системи України повинно основуватись на прийнятті виважених управлінських рішень в межах бюджетно-податкової, грошово-кредитної, валютної, боргової та інвестиційної політик, а також на ефективному збалансуванні державних та ринкових інструментів стабілізації економіки.

6. Одним із істотних факторів суттєвої вразливості вітчизняної фінансової системи до кризових явищ є недостатній ступінь розробленості методичних основ та концептуальних положень системи раннього попередження ризику. Запропонований науково-методичний підхід до оцінювання ризику втрати стійкості фінансової системи враховує напрямок та силу впливу зовнішніх і внутрішніх деструктивних факторів та реалізується на основі застосування сценарного підходу.

7. Розроблено науково-методичний підхід до оцінювання рівня стійкості фінансової системи на основі принципу Парето, який дозволяє однозначно стверджувати про наявність кризової ситуації та ідентифікувати основні чинники, що призводять до негативних подій. Це надає можливість ефективно використовувати весь комплекс інструментів державного управління та проводити збалансоване вирівнювання стійкості фінансової системи на всіх її рівнях.

8. У роботі запропоновано науково-методичний підхід до оптимізації параметрів стійкості фінансової системи, який дозволяє сформувати виважену державну стабілізаційну політику з градацією найбільш раціональних тактичних та стратегічних векторів впливу. Процес оптимізації здійснюється на основі використання інструментарію «теорії ігор» та ітераційного методу. Даний підхід надає можливість врахувати інтереси державних органів влади та суб’єктів господарювання, і в результаті, визначити рівноважні параметри їх ефективної взаємодії.

9. Організація системи фінансового нагляду в Україні є недосконалою, що підтверджується значними деструктивними наслідками фінансової кризи 2008-2009 рр. Запропоновано механізм її трансформації у контексті забезпечення стійкості фінансової системи, що передбачає закріплення повноважень щодо регулювання банківського сектору за НБУ та агрегування у єдиний наглядовий орган НКЦПФР та Нацкомфінпослуг. Вибір такої структури фінансового нагляду обумовлений загальносвітовими тенденціями до укрупнення наглядових органів, банкоцентричністю фінансового ринку України, рівнем його розвитку, та економічною доцільністю таких трансформацій (позитивний ефект масштабу).

<< | >>
Источник: Лук’янець Олена Вікторівна. Методичні засади забезпечення стійкості фінансової системи країни. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук. Суми –2014. 2014

Еще по теме ВИСНОВКИ:

 1. Висновки до розділу 1
 2. Висновки до розділу 2
 3. Висновки до розділу 3
 4. ЗМІСТ
 5. 2.2. Аналіз та дослідження показників характеристики стійкості фінансової системи України
 6. Контроль расчетов по возмещению материального ущерба
 7. Значение секьюритизации в развитии рынка капиталов и факторингового рынка России.
 8. Внешнеэкономическая деятельность : учебное пособие / А. И. Дралин, С. Г. Михнева. - Изд. 2-е, перераб. и доп. - Пенза : Информационно-издательский центр ИГУ,2006. - 127 с., 2006
 9. ПРИЛОЖЕНИЯ
 10. ОГЛАВЛЕНИЕ
 11. Классификация стандартных опционных продуктов в зависимости от изменения цены или волатильности
 12. Структурированная бабочка - продажа волатильности на основе биржевых опционов на рынке FORTS
 13. ВВЕДЕНИЕ
 14. Инфраструктурная платформа управления виртуальными ор­ганизациями в сфере социальных коммуникаций
 15. Анализ динамики структуры экономики Самарской области
 16. Опыт и перспективы применения методических положений повыше­ния инновационной активности и результативности человеческого капи­тала в угольной компании «СУЭК»
 17. § 3. Правовое положение Банка России как субъекта финансового права и органа, осуществляющего банковское регулирование
 18. Глава2. Содержание договора банковского счета
 19. Заключение