<<
>>

ПРАКТИКУМ

Запитання для самоконтролю

1. Який банк є головною ланкою дворівневої банківської системи?

2. Як виникли центральні банки?

3. Які завдання виконують центральні банки?

4.

Назвіть функції центральних банків.

5. Які функції виконує НБУ?

6. Що таке грошово-кредитна політика?

7. Цілі грошово-кредитної політики.

8. Дайте характеристику інструментам грошово-кредитної політики.

9. Який із інструментів грошово-кредитної політики, на ваш погляд, є найбільш дієвим при переході до ринкової економіки?

10. Назвіть особливості грошово-кредитної політики України.

Питання для обговорення на семінарських заняттях

1. Центральний банк. Його походження і призначення.

2. Поняття грошово-кредитної політики центрального банку, її завдання та типи.

3. Інструменти грошово-кредитної політики.

4. Державне регулювання грошової сфери. Центральний банк як орган державного регулювання грошової сфери.

Теми рефератів

1. Національний банк України. Його структура і функції.

2. Грошово-кредитна політика НБУ.

3. Незалежність центрального банку.

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

1. Кредитна система — це:

а) сукупність банків, які здійснюють мобілізацію грошових ресурсів і надають їх у позики;

б) сукупність кредитних відносин у країні;

в) спеціалізовані КФІ, які здійснюють кредитування суб’єктів господарського життя;

г) сукупність кредитних відносин та інститутів, які реалізують ці відносини;

д) НБУ і система комерційних банків. [17]

б) пенсійні фонди;

в) лізингові компанії;

г) поштово-ощадні установи;

д) фінансові компанії.

1. Організаційна сукупність різних видів банків у їх взаємозв’язку, яка існує в тій чи іншій країні в цілком визначений історичний період:

а) СКФІ;

б) кредитна система;

в) банківська система;

г) об’єднання банків;

д) парабанківська система.

2. Функції банківської системи:

а) контрольна;

б) перерозподільча;

в) стабілізаційна;

г) інформаційна;

д) трансформаційна.

3. Основні функції ЦБ:

а) валютне регулювання;

б) емісійний центр;

в) виконавець державного бюджету;

г) банкір уряду;

д) державний скарбник.

4. Основні функції Центрального банку:

а) функція «банку банків»;

б) акумулювання тимчасово вільних коштів юридичних і фізичних осіб;

в) довірче управління майном клієнтів;

г) емісійний центр країни;

д) організатор міжбанківських розрахунків.

5. Національний банк — координуючий і регулюючий центр всієї банківської системи. Мета діяльності Національного банку України:

а) отримання прибутку;

б) забезпечення стабільності національної грошової одиниці;

в) розроблення напрямів грошово-кредитної політики;

г) розвиток і зміцнення банківської системи України.

6. Для обмеження готівкового грошового обігу НБУ використовує такімето- ди регулювання:

а) лімітування залишку грошей у касах суб’єктів господарювання;

б) лімітування видачі заробітної плати готівкою;

в) контроль за проведенням безготівкових розрахунків;

г) лімітування залишку грошових коштів у касах комерційних банків;

д) контроль за порядком оплати громадянами всіх товарів та послуг готівкою.

7. Купівля-продаж центральним банком цінних паперів здійснюється з метою:

а) отримання доходу;

б) виконання функції агента уряду;

в) оперативного регулювання обсягу грошової маси в обігу;

г) стратегічного регулювання економіки країни.

8. Регулювання готівкового грошового обігу в Україні полягає в регламентації Національним банком:

а) безготівкових розрахунків;

б) касових оборотів комерційних банків;

в) касових операцій установ банку;

г) касових операцій підприємств та організацій;

д) платежів готівкою громадян;

е) міжбанківських розрахунків.

9. Обслуговуючи внутрішній державний борг уряду, НБУ виконує функції:

а) емітента державних цінних паперів;

б) депозитарія державних цінних паперів;

в) дилера на вторинному ринку державних цінних паперів;

г) агента уряду з обслуговування емісії державних цінних паперів;

д) контролюючого органу.

10. Принцип побудови банківської системи в Україні:

а) однорівневий;

б) дворівневий;

в) багаторівневий.

11. Норма обов’язкових резервів:

а) вводиться як засіб, що охороняє від вилучення вкладів;

б) складає середню величину маси грошей, необхідну для задоволення потреб населення;

в) зараз не використовується;

г) вводиться насамперед як засіб обмеження грошової маси.

12. Функції ЦБ як органу валютного регулювання:

а) контроль за повнотою сплати податків;

б) формування бюджетної політики щодо валютних цінностей;

в) нагромадження, управління і розміщення валютних резервів;

г) контроль за повнотою переказу валюти, вивезенням та ввезенням валюти і золота;

д) визначення сфери і порядку обігу іноземної валюти в країні;

е) формування і використання валютного фонду;

є) визначення курсу національної грошової одиниці;

ж) регулювання платіжного балансу;

з) встановлення механізму обліку валютних операцій;

и) обслуговування зовнішнього боргу;

і) надання ліцензій КБ на здійснення валютних операцій; ї) валютний контроль.

13. Які санкції вживає НБУ за систематичне порушення КБ його вимог:

а) стягнення грошового штрафу, фінансове оздоровлення, відкликання ліцензії;

б) підвищення норми обов’язкових резервів, стягнення штрафу, відкликання ліцензії;

в) проведення заходів фінансового оздоровлення, застосування санкції у вигляді: штрафу, підвищення норми обов’язкових резервів, призначення тимчасової адміністрації, відкликання ліцензії.

14. Проведення центральними банками політики «дешевих грошей» — це:

а) проведення ЦБ рестрикційної політики;

б) політика, спрямована на подорожчання кредиту;

в) політика, спрямована на зниження процентних ставок, норм обов’язкового резервування;

г) купівля державних цінних паперів.

15. Експансійна політика НБУ:

а) політика з метою скорочення грошової маси в обігу;

б) політика дорогих грошей;

в) політика дешевих грошей;

г) політика стимулювання кредитної емісії.

16. Інструменти впливу ЦБ на грошову масу:

а) операції на відкритому ринку;

б) готівкова емісія;

в) норма банківських резервів;

г) облікова ставка;

д) всі відповіді вірні;

е) немає правильної відповіді.

17. Які операції необхідно проводити ЦБ, якщо потрібно збільшити грошову масу в обігу:

а) продавати державні цінні папери;

б) купувати державні цінні папери;

в) підвищити норму обов’язкових резервів;

г) знизити норму обов’язкових резервів;

д) підвищити облікову ставку;

е) знизити облікову ставку.

18. Співвідношення всієї сукупності надходження з-за кордону та платежів за кордон за певний проміжок часу:

а) платіжний баланс;

б) баланс поточних операцій;

в) торговий баланс;

г) баланс послуг і некомерційних платежів;

д) баланс руху коштів і кредитів.

19. Виберіть правильні способи здійснення валютної інтервенції:

а) використання національної валюти;

б) використання резервів у національній валюті (через своп-угоди);

в) продаж цінних паперів, розміщених у іноземній валюті;

г) емісія грошей;

д) зміна ставок оподаткування.

20. Облікова ставка:

а) пільгова ставка, встановлюється для надання позик найбільш солідним позичальникам;

б) ставка, що фактично склалась на ринку;

в) скоригована на рівень інфляції;

г) відсоток, який стягує ЦБ за позиками.

21. Головна функція НБУ:

а) проведення ГКП;

б) забезпечення стабільності національної грошової одиниці;

в) монопольне здійснення емісії національної валюти;

г) кредитор останньої інстанції для банків;

д) здійснення банківського регулювання та нагляду.

22. Основними економічними засобами і методами грошово-кредитної політики НБУ є регулювання обсягу грошової маси через:

а) процентну політику;

б) рефінансування комерційних банків;

в) управління золотовалютними резервами;

г) операції з цінними паперами на відкритому ринку;

д) регулювання імпорту та експорту капіталу.

23. Ристрикційна політика НБУ:

а) політика з метою скорочення грошової маси в обігу;

б) політика дорогих грошей;

в) політика дешевих грошей;

г) політика стимулювання кредитної емісії.

<< | >>
Источник: Коваленко Д. І.. Фінанси, гроші та кредит: теорія та практика [текст] : навч. посіб. / Д. І. Коваленко, В. В. Венгер - К.,2013. - 578 с.. 2013

Еще по теме ПРАКТИКУМ:

 1. Как работать с практикумом
 2. ПРАКТИКУМ
 3. ПРАКТИКУМ
 4. ПРАКТИКУМ
 5. ПРАКТИКУМ
 6. ПРАКТИКУМ
 7. ПРАКТИКУМ
 8. ПРАКТИКУМ
 9. ПРАКТИКУМ
 10. ПРАКТИКУМ
 11. ПРАКТИКУМ
 12. ПРАКТИКУМ
 13. ПРАКТИКУМ
 14. ПРАКТИКУМ
 15. ПРАКТИКУМ
 16. ПРАКТИКУМ