<<
>>

Метод колективного генерування ідей (метод “мозкової атаки”)

відноситься до третього типу групових експертних оцінок і направлений на отримання великої кількості ідей, в тому числі від осіб, які мають великий ступінь ерудиції, звичайно утримуються від висловлень.

Під час проведення експертного опитування за допомогою методу колективної генерації проблема повинна бути сформульована в основних термінах з виділенням центрального питання. Крім того, передбачаються відсутність у будь-якому вигляді критики, яка перешкоджає формулюванню ідей, вільна інтерпретація ідей в рамках заданого питання, прагнення до отримання максимальної кількості ідей, враховуючи принцип зростання вірогідності корисних пропозицій із зростанням загальної їх кількості, і, нарешті, заохочення різних комбінацій ідей і шляхів їх вдосконалення.

Процес висунення ідей протікає в певній мірі лавинообразно: ідея, яку висказує один член групи, народжує творчу реакцію у решти. Дослідження ефективності методу колективної генерації ідей показали, що групове мислення народжує на 70% більше цінних нових ідей, ніж сума індивідуальних думок. Найбільш продуктивними визнані групи в 10-15 осіб, хоча є приклади використання і більш численних груп – до 200 осіб.

<< | >>
Источник: «Маркетинг в банку». Лекції. 2016

Еще по теме Метод колективного генерування ідей (метод “мозкової атаки”):

 1. 28. Управление активами и пассивами: методы общего фонда средств (метод единого пула), конверсии фондов (метод минибанков), комбинированный метод
 2. 11.3. Математические методы исследования экономики стратегические и математические методы оптимизации; теория игр; стохастические методы; экономические методы
 3. Методы факторного анализа: метод «цепной подстановки», метод «абсолютных разниц». Их характеристика и условия применения.
 4. 52. Основные методы установления цены. Затратные методы, рыночные и нормативно-параметрические методы.
 5. Методы факторного анализа: метод «цепной подстановки», «процентных чисел», балансовый метод. Их характеристика и условия применения. На примере отчета о прибылях и убытках формы № 2 проведите факторный анализ финансовых результатов балансовым методом.
 6. 5. Методи економічних досліджень. Загальні методи наукового пізнання та їх використання.
 7. § 4. Методы банковского права 1. О методах правового регулирования
 8. 89)Сущность нормативного метода учета затрат и его отличие от метода стандарт-кост.
 9. Метод по цене сделки с идентичными товарами (метод 2).
 10. 1.3.2. Сравнительный анализ метода полиоценки и методов множественной оценки
 11. 7.7 Модификации метода ВИД Приростной метод
 12. 12.3. Математические методы исследования экономики основы теории принятия решений; методы измерения и классификации; экспертные оценки
 13. Метод на основе сложения стоимости (метод 5).
 14. Симплекс-метод с искусственным базисом (М-метод).
 15. Тема 5. Враждебные слияния и поглощения и методы их реализации. Виды слияний и поглощений. Определение рейдерства и его признаков. Классические методы враждебных поглощений. Российская специфика методов враждебных поглощений
 16. Характеристика и условияприменения в комплексном анализе методов детерминированной комплексной оценки: методов сумм, суммы мест, геометрической средней, расстояний.